ကြ်နု္ပ္တုိ႔ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ခါးေက်ာရုိး၏ တစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ ရွိေသာ ေက်ာက္ကပါတစ္စံုသည္ ေသြးထဲရွိ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားစြာအနက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ စစ္ယူ သိမ္းဆည္းၿခင္းနွင္႕ မလုိအပ္သည္မ်ားကုိ ဆီးနွင္႔အတူ ဖယ္ထုတ္ပစ္ၿခင္းတုိ႔ကုိ တိတ္ဆိတ္စြာ ၿပဳလုပ္ေပးေနသည္႔ အဂၤါတစ္စံု ၿဖစ္ပါသည္၊ ေက်ာက္ကပ္တစ္ခုသည္ ၅ေအာင္စခန္႕သာ ေလးေသာ္လည္း ၎အတြင္း၌ ေသြးမ်ားကုိ သန္႕စင္ စစ္ထုတ္ေပးသည္႔ စစ္ထုတ္ၿပြန္ကေလးေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ ပါရွိေလသည္။

ေက်ာက္ကပ္ တစ္စံုသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ကုိယ္ခႏၶာရွိ ေသြးစုစုေပါင္း၏ နွစ္ဆခန္႕(ဂလူးကုိစ္႕ ပုလင္း ၁၀ပုလင္းခန္႔)ကုိ စစ္ထုတ္သန္႕စင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္၊ ထုိသုိ႔၂၄နာရီပတ္လံုး ေသြးမ်ားကုိ စစ္ထုတ္ သန္႔စင္ေပးၿပီး ထြက္ေပၚလာသည္႔ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ မလုိအပ္သည္႔ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဆီးနွင္႔အတူ ဆီးအိမ္မွ တဆင္႔ ၿပင္ပသုိ႔ စြန္႔ထုတ္ပစ္ေစပါသည္။

ခႏၶာကုိယ္အတြက္ လုိအပ္သည္႔ သၾကားဓာတ္၊ ဆုိဒီယမ္၊ ပုိတက္ဆီယမ္၊ ကလုိရုိက္နွင္႔ မဂၢနီဆီယမ္တုိ႔ကုိမူ ၿပန္လည္စစ္ယူၿပီး ေသြးထဲသုိ႔ ၿပန္ပုိ႔ေပးပါသည္၊ ယူရီးယား၊ယူရစ္အက္စစ္၊ဆာလဖိတ္နွင္႕ေဖာ႔စဖိတ္ ဓာတ္မ်ားကုိမူ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ လုိအပ္သည္ထက္ ပုိေနပါက ပုိသည္႔ ပမာဏကုိ ဆီးႏွင္႔အတူ ၿပင္ပသုိ႔ စြန္႕ထုတ္ပစ္ပါသည္။

ထုိ႔ၿပင္ ကုိယ္ခႏၶာအတြင္း ရွိေနသည္႔ ေရပမာဏကုိလည္း ေက်ာက္ကပ္ကပင္ လုိအပ္သည္႕ ပမာဏ အတုိင္းရွိရန္ ထိန္းသိမ္းေပးပါသည္၊ အကယ္၍ ေရဓာတ္မ်ား ခႏၶာကုိယ္အတြင္း လုိသည္ထက္မ်ားလာပါက ဆီးမ်ားမ်ား ၿဖစ္ေပၚေစၿပီး စြန္႔ထုတ္ပစ္လုိက္ပါသည္၊ေရဓာတ္မ်ား ခႏၶာကုိယ္အတြက္ လုိအပ္ေနပါမူ ဆီးၿဖစ္ေပၚမွဳကုိ နည္းပါးေစကာ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း လုိအပ္သည္႔ ပမာဏသုိ႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ထိန္းညွိေပးပါသည္။

ထုိကဲ႔သေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္႔ ေက်ာက္ကပ္သည္ လုပ္ငန္းမ်ားၿပည္႔၀စြာ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ အတြက္ ေသြးမ်ားကုိ ၎ထံ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးနုိင္မည္႔ ေသြးဖိအားမ်ိဳး ကုိယ္တြင္း၌ ရွိေနရန္ လုိအပ္ပါသည္၊အကယ္၍ ေသြးထြက္ လြန္ၿခင္းေၾကာင္႔ေသာ္၎၊ေရွာ႔ၿဖစ္ၿခင္းေၾကာင္႔ေသာ္၎၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ အရမ္းက် ဆင္းသြားပါက ေက်ာက္ကပ္သည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၿၿပည္႔၀စြာ ၿပုလုပ္ေပးရန္ ခက္ခဲလာၿပီး ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား စုပုံလာ၍ အႏၱရာယ္ ရွိနုိင္ပါသည္။

တဖန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္ အရမ္းမ်ားၿပားေနပါကလည္း ေက်ာက္ကပ္အား တၿဖည္းၿဖည္း ထိခုိက္ ပ်က္စီးေစပါသည္၊၎ကုိ ေသြးတုိးေရာဂါ ရွိသူမ်ား၌ အမားဆံုးေတြ႕ရွိရၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာသည္နွင္႔အမွ် ေသြးတုိးေၾကာင္႔ ေက်ာက္ကပ္၏ စစ္ထုတ္ၿပြန္မ်ားက်ဳံ႔ၿပီး ထိခုိက္ပ်က္စီးသြားကာ အမာရြတ္မ်ားၿဖစ္ေပၚေစပါသည္၊ ထုိအခါ ေက်ာက္ကပ္သည္ တၿဖည္းၿဖည္း အရြယ္ေသးငယ္လာၿပီး ေနာက္ဆံုးမိမိ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ၿပည္႔၀စြာ ထမ္းေဆာင္နုိင္ၿခင္း မရွိေတာ႔ ေသာ အေၿခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာတတ္ပါသည္၊ထုိကဲ႔သုိ႔ ၿဖစ္ၿခင္းကုိ Renal Failure ဟုေခၚဆုိၿပီး ထုိအေၿခအေနမ်ိဳး ေရာက္ရွိသြားပါက ေသဆံုးနုိင္သည္အထိ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။

အမွန္စင္စစ္ ေက်ာက္ကပ္သည္ သူ႔၌ ရွိေသာ စစ္ထုတ္ၿပြန္မ်ား အားလံုး၏၉၀% ပ်က္စီးသြားသည္႔တုိင္ က်န္၁၀% ေသာ စစ္ထုတ္ၿပြန္မ်ားၿဖင္႔ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္၊ ေက်ာက္ကပ္ တစ္စံု ရွိသာည္႔ အနက္ တစ္ခုကုိ အေၾကာင္း အမိ်ဴးမ်ီဴးေၾကာင္႔ ခြဲထုတ္ပစ္ လုိက္သည္႔တုိင္ေအာင္ က်န္ေက်ာက္ကပ္ တစ္ခုၿဖင္႔ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ ေနထုိင္နုိင္ပါသည္။

ဆီးနွင္႔ေက်ာက္ကပ္၌ မည္သည္႔ေရာဂါမ်ား ၿဖစ္ပြားတတ္ပါသနည္း။
ဆီးနွင္႕ေက်ာက္ကပ္ ေ၇ာဂါမ်ားအနက္ ေက်ာက္တည္ၿခင္းနွင္႔ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားေၾကာင္႔ ေက်ာက္ကပ္နွင္႔ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ၿခင္းတုိ႔သည္ အၿဖစ္အမ်ားဆံုး ၿဖစ္ပါသည္၊
(၁) ေက်ာက္တည္ၿခင္း(Renal Stone)

အပူပုိင္းေဒသမ်ား၌ ပူၿပင္းၿပီး စုိထုိင္းဆ မ်ားတတ္သည္႔ အေလ်ာက္ ေခြ်းထြက္မ်ားေလ႔ရွိပါသည္၊ ထုိအခါ ခႏၶာကုိယ္မွ ေရဓာတ္ ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားသၿဖင္႔ ဆီးၿဖစ္ေပၚမွဳ နည္းပါးတတ္ပါသည္၊ အကယ္၍ ေရကိုလုံေလာက္ေအာင္ မ်ားမ်ား မေသာက္ေပးပါက ဆီးပမာဏႏွင္႔ ၎ထဲပါေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား မမွ်မတ ၿဖစ္လာေတာ႔သည္၊ထုိအခါ ဆီးထဲ၌ မေပ်ာ္၀င္နုိင္ေတာ႔ေသာ ကယ္လဆီယမ္ေအာက္ဇဲလိပ္နွင္႕ယူရစ္အက္စစ္အမွဳန္မ်ား အနယ္က်လာၿပီး ေနာက္ဆံုး ေက်ာက္တည္ၿခင္း ၿဖစ္ေပၚလာေတာ႔သည္၊ထုိ႔ၿပင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ၿခင္းေၾကာင္႕လည္း ေက်ာက္တည္ၿခင္း ၿဖစ္ေပၚလာနုိင္ပါသည္၊ အၿဖစ္မ်ားေသာ ေက်ာက္တည္ၿခင္းမ်ားမွာ ေအာက္ခံ လိပ္ေက်ာက္(Oxalate)၊ ကယ္လဆီယမ္ေက်ာက ္(Calcium)၊နွင္႔ ယူရစ္အက္စစ္ေက်ာက္(Uric acid)တုိ႔ၿဖစ္ၾကပါသည္။
ေက်ာက္ကပ္ၿပည္တည္ေရာင္ေရာဂါ (Pyelonephritis)

ဤေရာဂါသည္ B.Coli ေခၚ ေရာဂါပုိး ေက်ာက္ကပ္ထဲသုိ႕ ၀င္ေရာက္လာၿခင္းေၾကာင္႔ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာဂါၿဖစ္ပါသည္။ ဤေရာဂါပုိးမ်ားသည္ ပုံမွန္အားၿဖင္႔ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ အူအတြင္း၌ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး မည္သည္႔ အႏၳရာယ္မွေပးၿခင္း မရွိေပ၊ သုိ႔ေသာ္ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင္႕ ေက်ာက္ကပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားပါမူ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ၿခင္းကုိ ၿဖစ္ေပၚေစပါသည္။
အမ်ားအားၿဖင္႕ ၀မ္းနဳတ္ေဆး မၾကာခဏ စားၿခင္း မၾကာမၾကာ ၀မ္းခ်ဴၿခင္း တုိ႔ေၾကာင္႔ ပိုးမ်ားေက်ာက္ကပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားတတ္ပါသည္။

ဤေရာဂါ ၿဖစ္ေပၚလာပါက အၿပင္းဖ်ားၿခင္း၊ခါးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ေအာင္႔ၿခင္းတုိ႕မွအပ အၿခား သိသာ ထင္ရွားေသာ လကၡဏာမ်ား မၿပတတ္ေပ၊ ခါးတစ္ဖက္တခ်က္ရွိ ေက်ာက္ကပ္ရွိေသာေနရာကုိ လက္ၿဖင္႔ထုၿပီး စမ္းသပ္ၾကည္႔ပါက ေရာင္ေနေသာ ေက်ာက္ကပ္ရွိ သည္႔ဘက္၌ အထဲမွ ေန၍ ေအာင့္ၿပီး နာလာေလ႔ရွိပါသည္၊ ဆီးစစ္ ၾကည္႔ပါက ၿပည္ဆဲလ္မ်ား (Pus cells) ေတြ႔ရွိရပါသည္၊ ဆီးကုိပုိးေမြးၾကည္႕ၿခင္း (Urine Culture) လုပ္ၾကည္႔ ၿခင္းၿဖင္႔ ေရာဂါၿဖစ္ပြားေစေသာ ပုိးမႊာမ်ားကုိ အတိအက် သိရွိနုိင္ၿပီး ၎အား ထိေရာက္စြာ ကုသနုိင္မည္႔ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားကုိလည္း သိရွိနုိင္ပါသည္၊ ဤေရာဂါသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ မေပ်ာက္ဘဲ ရွိတတ္သၿဖင္႔ ၃လ မွ ၆လ ခန္႔အထိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆးကုသမွဳ ခံယူရန္ လုိပါသည္၊ ဤ ေရာဂါျဖစ္ပြားပါက ေရမ်ားစြာ ေသာက္ေပးရန္လည္း အထူးအေရးၾကီးပါသည္။

ရုတ္တရက္ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ေရာဂါ (Acut Glomerulo nephritis)

ဤေရာဂါတြင္ အမ်ိဳးအစား (၂)မ်ိုး ရွိပါသည္၊
ပထမ အမ်ိဳးအစား ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ ေရာဂါ သည္ အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္း၌ Streptococcus haemolyticus ပုိးမႊား ၀င္ေရာက္ၿခင္း (ဥပမာ-အာသီးေ၇ာင္ၿခင္း) ၿဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ၂ပတ္ ၃ပတ္ အၾကာ၌ ၿဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္၊ ဤ ေရာဂါ ၿဖစ္ပြား ရၿခင္းမွာ ထုိ Streptococcus ပုိးမႊားမ်ား ေက်ာက္ကပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ ၀င္ေရာက္ၿခင္းေၾကာင္႔ မဟုတ္ဘဲ၊ ေက်ာက္ကပ္၏ စစ္ထုတ္ၿပြန္ထိပ္ရွိ Glomerulus အတြင္း ထုိပုိးမႊားမ်ားမွ ထုတ္ေသာ အဆိပ္ဓာတ္ (toxin)မ်ားေၾကာင္႔ Allergic Reactionေခၚ ဓာတ္မတည္႔မွဳ ၿဖစ္ပြားေသာေၾကာင္႔ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

ဤေရာဂါၿဖစ္ပြားလာပါက မ်က္နွာေဖါေရာင္ၿခင္း၊ ေငြ႔ေငြ႔ဖ်ားၿခင္း။ခါးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ေအာင္႔ေနၿခင္း၊ဆီး၌ အမွဳန္မ်ားပါလာ၍ ေနာက္ေနၿခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္၊ ဆီး စစ္ၾကည္႔ပါက ေသြးနီဥမ်ား ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း မည္သည္႔ ပုိးမႊားမွ ပါရွိၿခင္း မရွိပါ။ ဤေရာဂါသည္ ၿဖစ္ပြားသူ ၈၅%ခန္႔၌ လုံး၀ ေပ်ာက္ကင္းသါားေလ႔ရွိၿပီး ၁၀- ၁၅%ခန္႔မွာ နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ ေရာဂါၿဖစ္ပြား သြားပါသည္၊ ဤေရာဂါေၾကာင္႔ ေသြးတုိး ေရာဂါ အၿပင္းစား(Malignant Hypertension)နွင္႔ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီး ယုိယြင္းသြားၿခင္း (Renal Failure) တုိ႔ ၿဖစိေပၚတတ္ သၿဖင္႔ အထူး ဂရုစုိက္ ကုသရမည္႕ ေရာဂါၿဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအမ်ီူးအစား ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ေရာဂါကုိ (Nephrotic Syndrome) ဟုေခၚသည္၊ဤေရာဂါ ၿဖစ္ပြားရၿဖင္း အေၾကာင္းရင္းကုိ တိက်စြာ မသိရွိရေသးေပ၊ ဤေရာဂါ ၿဖစ္ပြားလာပါက ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလံုး ေဖါေရာင္ၿခင္း၊ ဆီးထဲ၌ ALbumin ေခၚ ပရိုတင္းဓာတ္တစ္မ်ိဳး အမ်ား အၿပား ပါ၀င္လာၿခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္၊ ဤေရာဂါသည္ နာတာရွည္ၿဖတ္တတ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး ေသြးတုိးေရာဂါနွင္႕ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးသြားၿခင္း တုိ႕ကုိလည္း ၿဖစ္ပြားေစပါသည္။

ေက်ာက္ကပ္နွင္႔ဆီးေရာဂါမ်ားအနက္ အၿဖစ္မ်ားေသာေရာဂါမွာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ၿခင္း (Urinary Infection) ၿဖစ္ပါသည္၊ ၎ေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ အၿဖစ္မ်ားပါသည္။

ေက်ာက္ကပ္နွင္႔ ဆီးေရာဂါ ကင္းေ၀းရေအာင္ မည္က႔ဲသုိ႔ စားေသာက္ေနထုိင္ ရမည္နည္း။
ကြ်နု္ပ္တုိ႔၏ ခါးေဘး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ တိ္တ္ဆိတ္စြာၿဖင္႔ ေသြးသန္႔စင္ရွင္းလင္းေပးေနေသာ ေက်ာက္ကပ္တစ္စံုသည္ ခႏၶာကုိယ္ အဂၤါအစိတ္အပုိင္း အသီးသီး၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကုိင္ရန္ လုိအပ္သည္႕ “ေရနွင္႔ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ကုိယ္ခႏၶာအတြင္း မွ်တစြာရွိေနေစေရး” အတြက္ မ်ားစြာ အေရးၾကီးလွေပသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း က်ြနု္ပ္တုိ႔သည္ နွလံုး၊
အသည္းနွင္႔ အစာအိမ္တုိ႔ေလာက္ ေက်ာက္ကပ္ကုိ ဂရုမစုိက္မိပဲ ရွိတတ္ၾကသည္၊ ေရာဂါၿဖစ္မွ ကုသရသည္ထက္ ဆီးနွင္႔ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါမ်ားၿဖစ္ပြားၿခင္းမွ ကာကြယ္သည္႔ အေနၿဖင္႕ ေအာက္ပါ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ ေနထုိင္သင္႔ပါသည္။

(၁) ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးပါ-
အပုူပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ ေခြ်းမ်ားစြာ ထြက္တတ္သၿဖင္႔ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းမွ ေရဓာတ္မ်ား မ်ားစြာ ကုန္ဆံုးေလ႔ရွိပါသည္၊ ထုိသို႕ေသာ အေၿခအေနတြင္ ေရေသာက္နည္းသၿဖင္႔ ခႏၶာကုူိယ္ အတြင္း ေရဓာတ္ လံုေလာက္စြာ မရရွိပါက ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ဆီးသည္ သိပ္သည္းမွဳ မ်ားေလ႔ရွိပါသည္၊ ထုိအခါ ကယ္လဆီယမ္။ေအာက္ဇလိပ္နွင္႔ ယူရစ္အက္ဆစ္ အနယ္မ်ားက်လာၿပီး ေနာက္ဆံုး ေက်ာက္တည္ၿခင္း ၿဖစ္တတ္ပါသည္၊ေက်ာက္မတည္ေအာင္ ကာကြယ္လုိလွ်င္ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ေပးရန္လုိပါသည္။ ထုိ႔ၿပင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းနွင္႔က်ာက္ကပ္ ေရာဂါမ်ားသည္လည္း ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါက ၿဖစ္ပြားမွဳ နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေက်ာက္ကပ္နွင္႔ ဆီးေရာဂါ ကာကြယ္လုိလွ်င္ တစ္ေန႔ကုိလွ်င္ ေရ ၁၀ခြက္မွ ၁၂ခြက္ထိ ေသာက္ေပးရန္လုိပါသည္။

(၂) ဆီးေအာင္႔မထားပါနွင္႔

ဆီးသြားေနခ်င္ေနေသာ္လည္း အခြင္႔မသာ၍ လည္ေကာင္း၊ မအားလပ္၍လည္ေကာင္း၊ ဆီးေအာင္႔ထားၿခင္းသည္ ေက်ာက္ကပ္နွင္႔ ဆီးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ အႏၳၱရာယ္ ရွိပါသည္၊ ဆီးမ်ား ဆီးအိမ္အတြင္း၌ ၾကာရွည္စြာ ရွိေနၿခင္းသည္ ေရာဂါပုိးမ်ား ပြားမ်ားရန္ပုိ၍ အခြင္႔ အလမ္း ရွိေစပါသည္။ အထူးသၿဖင္႔ ဆီးနွင္႔ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား ပုိမုိ ၿဖစ္ပြားေလ႔ရွိေၾကာင္း ေတြရွိရပါသည္၊ ဆီးသြားခ်င္တုိင္း မၾကာမၾကာသြားေပးၿခင္းသည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား မၿဖစ္ပြားရေအာင္ ကာကြယ္ရာေရာက္သၿဖင္႔ ဆီးေအာင္႔ မထားရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။

(၃)ဆီးကုိ မွန္မွန္ စစ္ေဆးေပးပါ

ဆီးစစ္ေပးၿခင္း(Urine Examination)ေလာက္ အလြယ္ကူဆံုး၊အသက္သာဆံုးနွင္႔ ေရာဂါ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိမရွိ ထင္ရွားစြာ သိေစနုိင္သည္႔ အၿခားေသာ ေရာဂါ ရွာေဖြ စမ္းသပ္နည္း မရွိေသးပါ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လူနာနွင္႔ ဆရာ၀န္ နွစ္ဦးစလံုး ဆီးစစ္ေဆးၿခင္းကုိ ဂရုမၿပဳမိတတ္ၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဆီးနွင္႔ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ရွိမရွိကုိ သိရွိနုိင္ရန္ အနည္းဆံုး ၃လ တစ္ခါခန္႔ စစ္ေဆး ၾကည္႔သင္႔ပါသည္။

(၄) အာသီးေရာင္၊ လည္ပင္းနာလွ်င္ ေဆးေသခ်ာကုပါ

အာသီးေရာင္ လည္ပင္းနာၿခင္း(Tonsilitis) နွင္႔ အၿခားေသာ အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္း အေပၚပုိင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား ၿဖစ္ပြားပါက ေဆး၀ါးေသခ်ာစြာ ကုသရန္ လုိပါသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင္႔ ဆုိေသာ္ အထက္ပါေရာဂါမ်ား ၿဖစ္ေစသည္႔ STreptococcus hamolyticus ေၾကာင္႔ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ(Acute Glomerulonephritis Type) ၿဖစ္ေပၚေစနုိင္ ေသာေၾကာင္႕ ၿဖစ္ပါသည္။

(၅) အရက္ အလြန္အက်ြံ မေသာက္ပါနွင္႔

အရက္ အလြန္အက်ြံ ေသာက္ၿခင္းသည္ ေက်ာက္ကပ္နွင္႔ ဆီးအိမ္အား ထိခုိက္ေစသၿဖင္႕ ေရွာင္ရွားသင္႔ပါသည္။

(၆) အပူ အစပ္ အလြန္အမင္း မစားပါနွင့္

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၌ ၿငဳလ္သီး၊ ၿငဳလ္ေကာင္း ကဲ႔သုိ႔ေသာ အပူအစပ္မ်ား အလြန္အမင္းစားပါက ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ၿခင္းမ်ား ၿဖစ္ပြားတတ္သၿဖင္႔ အလြန္အမင္း မစားသင္႔ပါ။

(၇) ေသြးတုိးေရာဂါရွိပါက ေသခ်ာ ဂရုစုိက္ကုသပါ

ေက်ာက္ကပ္အား အဓိက ထိခုိက္ပ်က္စီးေစသည္႔ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေသြးတုိးေရာဂါပင္ ၿဖစ္ပါသည္၊ထုိ႕ေၾကာင္႔ ေသြးတုိးေရာဂါရွိပါက သေခ်ာစြာ ဂရုစုိက္ကုသပါ၊ ေသြးတုိးေရာဂါရွိၿခင္း ၾကာလာေလ ေက်ာက္ကပ္အား ထိခုိက္ေလ ၿဖစ္သၿဖင္႔ ေသြးတုိးေရာဂါရွိပါက ေသခ်ာစြာဂရုစုိက္ ကုသသင္႔ပါသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here