ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းၾကတဲ့လူေတြ ေသေၾကပ်က္ဆီးဖို ့သူတို႔ေတြ လာေနၾကျပီ

ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းၾကတဲ့လူေတြ ေသေၾကပ်က္ဆီးဖို ့သူတို႔ေတြ လာေနၾကျပီ

7

No Responses

Write a response